Ga naar de inhoud

ÉÉn van De oudste populieren van Nederland

De ruïne De Nijenbeek wordt gezelschap gehouden door de inmiddels één van de oudste populieren van Nederland. De stoere Canadese populier (populus x canadensis “serotina”) is uit 1880 en heeft een omvang van maar liefst 7,46 m. De populier groeit circa 6 à 7 cm per jaar in omvang en is op weg om de dikste boom van Nederland te worden. De populier heeft evenals De Nijenbeek al heel wat meegemaakt. Het nodige oorlogsgeweld, stormen, regen, wind, vraatkevers en ander gespuis hebben de boom niet in z’n greep kunnen krijgen. De boom staat nog fier en levenskrachtig naast ruïne De Nijenbeek.

Ecologie

Het landschap van De Rammelwaard bestaat uit verschillende vegetatiepatronen die ontstaan door verschillen in standplaats. Langs de oevers van de geulen bevinden zich vegetatietypen die kenmerkend zijn voor verschillende stadia van het verlandingsproces. In combinatie met de rietmoerassen is dit gebied een zeer belangrijk leefomgeving voor de bever, de visotter en de roerdomp. In de zachthoutooibossen – waar de wilg de overhand heeft – krijgen natuurlijke processen vrij spel, waardoor er een goed ontwikkelde bosstructuur is ontstaan. De graslanden zijn typische stroomdalgraslanden van het uiterwaardengebied, met soorten als zilverschoon, pinksterbloem en dotterbloem. Plaatselijk komt op overgangsvegetaties zelfs de gulden sleutelbloem voor. Het waterrijke en beschutte landschap is tijdens de winterperiode een belangrijk rustgebied voor eendensoorten en ganzen.

In het cultuurlandschap zijn vele vogelsoorten ruim vertegenwoordigd. Kleinschaligheid en rust zorgen ervoor dat met name kritische soorten als steenuil en kerkuil de directe omgeving van de Nijenbeek als leefgebied kiezen.In het cultuurlandschap zijn vele vogelsoorten ruim vertegenwoordigd. 

Landschap & Natuur

Ruïne De Nijenbeek ligt langs de IJssel in een zeer fraai rivierenlandschap met grote natuurwaarden. Achter De Nijenbeek wonen onder andere de bever en de visotter. De ijsvogel en de ooievaar zijn veel geziene gasten en zelfs de kwartelkoning wordt een enkele keer waargenomen.

De uiterwaarden worden op een natuurlijke manier beboerd. Geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen, maar agrarisch natuurbeheer gericht op het behouden en versterken van de natuurwaarden. Tot begin jaren negentig werden de uiterwaarden achter De Nijenbeek nog volop ingeschaard met vee van de boeren van De Poll. De uiterwaarden zijn altijd zeer extensief beheerd. De oude woonterp en het dijkje waarover de kinderen van de Weidewaarder naar school liepen, is nog steeds herkenbaar in het landschap aanwezig.

Het natuurgebied rond en achter De Nijenbeek is uit respect voor deze natuurwaarden niet opengesteld voor het publiek. Het voorterrein bij de Nijenbeek is toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Onder het afdak van Huisje Sonnenberg is speciaal voor bezoekers een informatiepunt gebouwd, waar u informatiepanelen en een touchscreen vindt.

Doelstelling

De doelstelling is gericht op het beschermen van deze kwetsbare natuur- en landschapswaarde rond de ruïne en op duurzame instandhouding. Wandelend of met de fiets kunt u tot op circa 10 meter van ruïne De Nijenbeek komen. De ruïne zelf is slechts voor kleine groepen met een gids gedurende een beperkte periode van het jaar toegankelijk.

Bron afbeeldingen: natuurfotograaf Wim Weenink